Konsulentydelser

  • Alle ydelser er skræddersyede til virksomhed og opgave

  • Tilgangen er konkret, praktisk og drevet af erfaringer

  • Vi deltager i planlægning og gennemførelse af strategi og implementering

  • Vi er der med støtte og sparring til de ledere, der ejer og driver opgaven

  • Vi supplerer teamet med ressourcer fra netværket

  • Vi lægger vægt på stærke relationer og nærvær – både når vi er sammen i det fysiske rum og når vi arbejder online

→ Bestyrelsesevalueringer

Vi evaluerer bestyrelsens arbejde, medlemmernes bidrag og dynamikken i bestyrelsen og ikke mindst samarbejdet med direktionen. Baseret på samtaler og dialog – ikke skemaer.

→ Bestyrelsens kompetenceprofil

Vi formulerer bestyrelsens kompetenceprofil så den matcher bestyrelsens opgave og virksomhedens strategi. Som led i arbejdet evalueres medlemmernes bidrag til den samlede profil. Og vi foreslår nødvendig udvikling.

→ Strategiudvikling

Vi tilrettelægger og leder en strategiproces om identitet, mål og gode veje mod målet – og ender med en implementeringsplan som er forankret i bestyrelse, direktion og ledergruppe. Baseret på fælles indsigter og solid proces.

→ Strategi og implementering

Vi støtter implementeringen, der starter med udvikligen af strategien og følges af nødvendige indsatser, som kræver fælles fodslag, god koordinering og opfølgning. Og mobilisering af alle interessenter.

→ Organisationsudvikling og forandringsprocesser

Vi faciliteter udviklingsprocesser og sikrer en god plan og nødvendig koordinering mod fælles mål – med fokus på fremdrift og resultater. Som kan fastholdes og med alle interessenter med om bordet.

→ Ledelsesudviklingsprogrammer

Vi udvikler og leverer forskellige formater for uddannelse og træning i ledelse med et praktisk fokus på den rigtige opgave. Så det ikke bliver et kursus om at lede, men et kursus i at lede. Med afsæt i strategi, organisation og kultur.

→ Ledelsessparring og coaching

Vi kan være en neutral sparringspartner, som man kan vende mange emner med – og få nye perspektiver og inspiration til dagens ledelsesudfordring. Det kan være i tilrettelagte forløb eller ad hoc tirsdag morgen, når det brænder på. I netværket findes mange specialister, når opgaven er fagligt eller der skal ny inspiration til.

→ Analyser og input til beslutningsoplæg om strategi, organisation
og ledelse

Vi laver kvalitative analyser til datadrevne beslutninger med forslag til indsatser og perspektiveringer i forhold til strategien, organisation, ledelse og kultur. Nogle gange er det eksterne interessenter, som skal interviewes – andre gange det indre landskab, der skal afdækkes. Kvantitative analyser af marked, kunder, økonomi, kommunikation osv. løses i netværket.